Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 37: L'ennemi de mon ennemi est…